is toegevoegd aan uw favorieten.

Wederlegging van het waare oogpunt, waar uit, [...] het leerstuk van Christus verzoendood moet beschouwd en beoordeeld worden. Aan [...] F.G.C. Rutz [...] ter waarschuwinge tegen het zoogenaamde nieuwe licht, en de gewaande uitlegkunde van deeze dagen voorgesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ioi )

het middel, waardoor God zyne onbegrypelyke menschlievendheid, en zondaars liefde, en dus zyr.e barmhartigheid, goedheid en genade aan de eene zyde; maar ook zyne onbefmette. en vlekkelooze heiligheid, en ongekreukte rechtvaardigheid aan de andefe zyde, den menfchen heeft bekend gemaakt, en deeze leere noemt de Brieffchryver een vreeslyk

d£rDin% leere zelve zal hierby wel niets lyden, dan alleen in de oogen van een'mensch, die Gods Wysheid, naar de maatftaf van's menfchen bekrompen en dwaaze begrippen afmeet; die, zoo lange hy in dien toeftand blyft,zoo flaaffch geheet is aan zyne dwaaze vooroordeelen, en zoo verblind is door zyn eigen ongeloove, dat hy niet ziet het klaare licht van het zalig Euangelie : en die om deeze zyne eigenwiK lige blindheid, geen antwoord waardig was,gclcniea> de het niet om zyn dwaallicht ten toon te ipreiden, op dat geen eenvoudigen hier door beimet worden. Of het denkbeeld, het geen de waare leeredes Christendoras voorftelt voor een mensch vreeslyk ot troostlyk is, hangt af van den ftaat der ziele van zulk eenen mensch. Gelyk het Euangelie van Christus kruis voor den eenen eene ergernis, voor den anderen eene dwaasheid,en voor eenen derden onder de menlchen eene Godlyke kracht en Godlyke Wysheid is; zoo kan, mag, ja moet ook deeze leere, ,die een deel van dat Euangelie uitmaakt, voor den onboetvaardigen en ongeloovigen, vreeslyk zyn; terwyl zy voor den boetvaardigen en geloovigen en dus voor den waaren Christen eene altoos opwellende bron van troost, verkwikkinge en waare geestelyke vreugde is, en in alle eindelooze Eeuwigheden zyn zal, en volgens Gods Heilige en wyze oogmerken zyn moet. Gelyk nu de tegenwerpinge op valfche op nietige gronden fteunt, zoo is 5e°oplosfing van die «e^nwerpng bronnen gehaald, die mets dan modder, en aticnuwelyk flyk opwerpen. De Brieffchryervaare wel met zyn onderfcheid tusfchen de groote menigte des volks , en zyne hoogmoedige weereldwyzen, iVJy leere GodsyH. Woord, dat '"geen onderfcheid by God is tusfchen den eenen en den anderen : dat zy aiien zonder ondeifcheid op eene en dezelve wyze ter za, G 3