Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. v

by Marck, Hiftoria Paradifi. De laatere heb ik in eene aanteekening, ter plaatfe, alwaar ik van hun het een of ander, dat van eenig aanbelang was, had overgenomen, gemeld.

Ik heb in de uitgave dezer leerredenen, den zelfden voet gehouden als by de voorige: in zoo verre dat ik de gefchiedenis onder zekere Hoof ijlukken gebracht , en na dezelve geheel te hebben afgehandeld, de toepasfelyke gebruiken daar uit getrokken, achter aan ge • plaatst heb : doch met dit onderfcheid, dat ik zet hands in overdenkingen bevat heb , 't geen ik oordeelde meest gefchikt te zyn voor den leezer, om zich de ge. fchiedenls ,zoo als zy tot het ganfche menschdom betrekking heeft, en in haarebyzonderheden afloopt, ten nutte te maaien.

Een kundig vriend heeft wel de moeite op zich willen neement om tegen drukfeilen te zorgen. Ik heb geene die van belang zyn of den zin flooren aangetroffen; behalven die op de laatfle bladzyde zyn aangeteekend. Van verfcheidene geringere melde ik niet , als welke een leezer die op de zaaken denkt, naauwlyks opmerkt en Ugtelyk verfchoonen zal.

God zegens dezen arbeid, en doe ons ondervinden

dat,

Sluiten