Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zestiende Brief. 217

ter Salan na Ysland zoude zenden, doch dit wierd niec ter uitvoer gebragt; maar daar en tegen wierd weinig tyds na het jaar 1680 aan die oogmerk voldaan door Gudmundr Olson (a), die zyn Broeder Helge

met elkander alles, wat tot opheldering, en bewaann' der Zweedfche cn Gothifche, oudheden «rekken kon befchryven, en in het licht geeven. Hier toe wierd hun gegeven een kamer in het gebouw van de Academie , of in het Collegium CsJïaviaBum, alwaar zv bv elkander konden komen, en hunne zaaken verhandelen Ook wierd hun een plaat- en vorm-fnyder gegeeven DitCollegie zoude, in gevolge de inftructie, Enen met den 25 Jan. 1668, gelyk zeer duidelyk blvkt uit het Koninglyk bevel aan den Kancelier van het Ryk getekend den 17 Nov. 1666, en de Koninglyke inftruaie van den 20 Nov. 1667.

Op den 23 Nov. 1667 gaf de Koning ook ceft bevel aan alle Gouverneurs, Landvoogden, en Bisfchoppen, er. inzonderheid aan alle Predikanten, om alle oudheden oude wetboeken, Tslandjche Sagen, jaarboeken, cn o'p pergament gefchreven egte ftukken , en brieven, te vergaderen, en over te zenden De Stenden van het Ryk verbonden zich ook op den 22 Sept. 1668, om daartoe de behulpzame hand te leenen. De Koning vernieuwde vervolgens de bevelen, des aangaande °-edaan, en zond ze met een uittrekzel van het befluit der Stenden overal door het land. In het jaar ■ 1674 wierd, ten einde hunne werken te doen drukken eene belading onderden naam van te zullen dienen ter bevordering van den druk des Bybels vaft-, gefield.

CO Gudmundr Olson wierd in het jaar 1652 van arme ouders in Tsland geboren, en kwam, nadat hy te Skallholt op de fchool was geweeft, irt het jaar 1680. in Denemarken.

Toen de Graaf Gallenstierna in Koppenhagen Was, om de aanfta.wide Gemalin van K®ning Karel * aen

Sluiten