Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 4S1

dit EJand is langen tyd voor den aankomft der Noorvnegers aan de Engelfchen en Ieren bekend geweeft ald. eerfte Regeringswyze aldaar ingevoerd. 55. het geraakt onder Noorweegfche heerfchappy. 56". cn vervolgens met Noorwegen onder de Deenfche magt. 34. 56. tegenwoordige ftaat der Regeerihg. 24. 57. 58. en der Religie. - - 66.

Tsland. Geene vreemde Schepen mogen in eene Yslandfche Haven-komen. 73. in not. Hiftorie van den Koophandel aldaar. 145.—148. rtj,at der Wetenfchappen in oude tyden. ' jt5o.

1 Is dikwils van Zee - rovers bezogt. i46. jaar-,

lykfche Markt aldaar. 148. Bockdrukkeryen, 19a. "Oudheden. 211.

Tslanders. Derzclver aart en inborft. 24.71.77. hunne huizen hoe gemaakt. 24. 25. hun voedzel. 25. hun Werk. ald. hoe zy handel dry ven. 26. zy waren .©.udstyds wegens hunne ervarenheid in de Diejit-

. en Gefchjedkunde beroemd. 27. hunne taal. ald. wat zy in plaats van brandhoud gebruiken. 38. hunne Regeering, 57. 58. hunne Spelen. (58. 76. 77. zugt voor de Gefchiedkunde. 69. yver in hunnen Godsdienft. 73. trouw jegens hunne Overheid, ald. zeer groote zugt voor hunne geboorte plaats, ald. venigtingen in gezelfchappen. 75. hunne kleding. 78—81. hunne huizen. 82—84. hunne fpyzen. 85— 93. hun drank. 88—91. gedagten van den Heer Troil omtrent hun voedzel. 101. hun werk. 94—j 97. hunne tyd-reekening. 97-—99. ziekten, waaraan zy onderworpen zyn. 101—105. over het algemeen worden zy niet oud. 101. Visfchery. ipó— 114. Veehoedery 114—122. Vogelvangft. 12e.—144. hunne Koophandel. 145—148. Letterkunde. 15c— 204.

Vzer-Ertz. Hoe het zelve beft kan onderzogt worden, 439.

Hh 3 Z,

Sluiten