Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óver Jefaia Vil*

n

fsu blykt duidclyk , dat tot het ontwerp, waar naa de Koningen van Syrien en Ifrael de krygsverrigtingen van hunnen tweeden togt tegen Juda zouden inrigten , voornaamelyk behoord hebbe de uitdelginge van Davids huis, Intusfchen fchynesi de Koningen van Syrien en Ifr iel de uitroejinge van dat huis voor gehad te hebben , niet alleen, om dat hun doel zulks vereifchte, maar ook weegens den ouden haat,dieri de Syricrs en Ifraëllers teegen het zelve in hunne herten voedden j de laatfte zeedert het voorgevallene tuffchen hen en Rhehabeam by de aanvaardinge zyner regeering, i Koning. XII. de eerfte byzonderlyk zeedert den laatften tyd van Salomons regeering, zie i Koning. XI. vers

23 25. Desweegens is het te denken, dat de

Koningen van Syrien en Ifrael met elkander overeengekomen zyn ,om, indien zy hun hoofdoogmerk niet konden ter uitvoer brengen, als dan het land van Juda verder te vuur en te Zwaard te verwoeften , op dat het zelve geheel xnogte te gronde gaan, en dc Koninglyke regeering van Davids huis langs dien weg van zelf vernietigd worden. Deeze aartflag liep weder regtftreeks in tegen de belofteniffen Gods aangaande den Meffias, die uit den huize en geilagte van David moeft gebooren worden , volgens de uitdrukkelyke cn dikwyls herhaalde belofteniffen, door den Heere aan deezen man naar

zyn herte gedaan Pf. LXXXIX. vers 4 39,,

Jer. XXXIII. vers if. 2 Sam. XXIII. vers 5. vergeleeken met Luc. I, vers 32. Gelyk de uitroejing van Davids huis niet gefchicden kort behoudens de waarheid der goddelyke beloften t B ioo

Sluiten