Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi V O O R R E D E

vcrt, gewoon, van meening "zijn zullen, dat mijn berigt aangaande Dar-sour, jii .vergelijking van den tijd, welken ik aldaar heb doorgebragt, niet veel te beduiden heeft; doch ik durf gcloovcn, dat zij, die nadenken en die gereisd hebben, aan het duidelijk en beknopt verhaal van 't geen waarheid is, den voorrang zullen geeven boven beuzelagtige Anekdoten, of boven aanmerkingen^ die geen ander doel zouden hebben, dan dit:Werk breeder te doen uitdijen. Van hier dat ik mij vergenoegd heb met een uittreksel uit mijn Dagverhaal, raakende de voornaamfte voorvallen, mi in Dar-foar bejegend , en dezelve in de meest gefchikte orde voor te draagen. Vooral heb ik mii bevlütigd, om niets te verzwijgen, 't geen over den ftaat des lands, en over het karakter der inwooneren, licht kan verfprcien.

Meer leevendige tafereelen zou eene vcrbceldingskragt^, vrugtbaarer dan mijtte, geteekend, meer gebeurtenisfen en voorvallen zou een meer opmerkend vernuft verzameld hebben; misfchien zou het deeze gebeurtenisfen te baat hebben genomen, om in gewigtigc naafpooringen inlichting te bekoomen; meer indruks

zou-

Sluiten