is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na AFRIK Ai 53

ftrekt meer evenwijdig met den loop , welken de ftroom boven dè DeUa heeft.

De dorpen in dit gedeelte van Egypte liggen dicht bij elkander , zijn zeer volkrijk, en worden van wèl bebouwde velden omringd. Langs de beide oevers heeft de vlakte eene onafzien« lijke uitgeftrektheid; doch 't geen daar van aan den Westkant ligt, levert weinig bouwgronds op. De boeren hebben een armoedig voorkoomen; ter hunner beveiliginge is dit noodzaaklijk, onder de heerfchappij der Mammelukken, Doch zij bezitten eene aanzienlijke menigte vee, en de reizigers, die zich altoos in grooten getale op de fchepen bevinden, brengen hun veel voordeels aan.

In verfcheiden dorpen ontmoet men vrouwen tot gerijf der reizigers ; in betaaling der befcherming, welke zij van de zijde der Regeeringe genieten , zijn zij verpligt, een gedeelte van haar gewin aan dezelve uit te keeren. Ik heb niet kunnen ontdekken, dat zij, ondanks haare kostwinning, iet Uitzinnigs of onbetaamelijks in haar voorkoomen hadden.

Te Menouf namen wij een klein fcheepje, en naa zes uuren vaarens, geduurende welke wij, bij afwisfehng , een Zuido. sten wind en ftilte ^hadden, bereikten wij Te*avé. Van Rofette tot D 3 aan