Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tv

VOORBERIGT.

Behalven deze twee, kan men nog een derde party onderfcheiden, naamlyk, van meer ongeleerden en eenvoudigen, altyd gewoon tot uitterften over te Haan.

Dezen dry ven- onze onmagt veel te ver, merken de 'bekeering als een onmiddelyk wonderwerk aan, en flellen dat deze genade voor de meesten nooit verkrygbaar, ien het ganfche Euangelie hun een reuk des doods ten eeuwigen dood zyn en blyven moet.

' Dit ontftaat meestal uit twee oorzaaken. * Vooreerst, uit een overdrceven begrip van volftrekte befluiten en voorfchikking, en een fterke overhelling tot dweepery. Ten anderen, dat men van jongs af uit zulke boeken geleerd en onderweezen wierd, welke dit ten ïterkflen dry ven; en nooit gelegenheid had om die Godgeleerden te leezen, welke het ander begrip met kragt voorftaan. Hier door leeft men in dien waan, dat die eerfle vergedreevene Hellingen, het eenig gevoelen onzer Kerk uitmaaken? dat er eene loflyke regtzinnigheid in fteekt, des Mchfchen- onmagt

Sluiten