is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over eene nieuwe wijze, om de hardnekkigste ziekten, die haare zitplaats in den onderbuik hebben, voornaamlijk de hijpochondrie, zeker en in den grond te genezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pingen, winden, en andere tot hiertoe ongewooiteinzonderheid op gezetten tijd komende ongemakken beginnen te voelen. Zo heb ik verfcheidenmaalen ondervonden, dat de Lijders, die te voren dë klijfteerengemaklijk bij zig hielden, dezelven, na verloop van een kwartier of een halfuur, eensklaps moeiten laten van zig gaan, en dat eerst drie of vier uuren na den afgang van het onveranderde klijfleer afkookzel de Infartïus van tijd tot tijd gevolgd zijn. Ik zag dit nog onlangs met verwondering bij eenen waterzugtigen in de eerfte veertien dagen der genezing. Deze gelukkige tijdftip vertoont zig egter zeidenzo fchielijk. Men moet dikwijls twee tot zes maanden, ja jaaren lang met het gebruik der klijfteeren geduldig en ftandvastig aanhouden, eer dezelve daar is. De heer clossids fchreef mij eens: „ Ik heb menigen Lijder gene„ zen, die over de vijfduizend visceraalklijfteeren „ gebruikt had, voor dat de Infartïus volkomen „ los werden. Gij zult u over de ftandvastigheid ,, verwonderen; maar gij moet weten, dat het zul„ ke Lijders zijn geweest, welken door hunne Ge., neesheéren, als ongeneeslijk, verlaten waren, ,, doch tot wier befchaming zij volkomen herfteld j, zijn." Ik ben van over lang overtuigd geweest, dat klijfteeren, welken van den isdentot den 2jfteh graad van bovengenoemden thermometer koe! zijn, en die ik door het wrijven en koud wasfchen van den buik, doch in bovengemelde omftandigheid door warme ftovingen, en inwendig door het koud drinken bij voorbeeld van Fachinger, Schwalhéimer of