is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over eene nieuwe wijze, om de hardnekkigste ziekten, die haare zitplaats in den onderbuik hebben, voornaamlijk de hijpochondrie, zeker en in den grond te genezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23*

•extracl fchier op ftaande voet wonderen deed. Het is verder bekend, dat veele middelen , enkeld, buiten hunne zamenflelling, kragtloos en zelfs nadelig kunnen zijn, welken eerst vermengd zijnde» heilzaam worden, en dat. anderen alleen door eene wel gekozen vereeniging merklijk kragtiger gemaakt worden. De heer ealdunger heeft ons verfcheiden navolgenswaardige voorbeelden van zamengeftelde artzenijën gegeven, welken bij elkander gemengd kragtiger werken. Wie zou kunnen geloven, zonder het ondervonden te hebben, dat de wijngeest de vitrioololie, de zwavel het rottekruid en het kwikzilver in kragten verminderen; dat de purgeer- en braakmiddelen met een gering bijvoegzel van falpeter ongemeen in derzelver werking verfterkt worden, en dat een paar drachmen bitterzout in zijne natuurlijke oplosfing bijna even zo fterk en veeltijds fterker werken kan, dan driemaal zo. veel van het zelfde zout, als het in gemeen water opgelost is? Welke Geneesheer kent de innerlijke beftaandeelen, de bijzondere werking van zijn middeltje zo nauwkeurig, dat hij kan verzekeren , dat het op dit of dat geval onfeilbaar gepast moet zijn, en het zelve, zonder eenige bijvoeging, volftrekt uit den weg zal ruimen? Hoe veel minder zal hij in eene verborgen ziekte daarin flagen, in de welke men dikwijls nauwlijks kan raden, hoe veelerlei oorzaaken en welken van dezelven voornaamlijk gelegenheid gegeven hebben, of onder welke voorwaarden, in welke betrekking en in welk opzigt zij tot eene hoofdoorzaak word, en welk eene foort van eigengeaartheid of andere verP 4