Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dit weet ik zeker, dat wanneer deze treurige kwaal eens een begin genomen heeft, dezelve door wellust en weekykheid van allerlei aart, door het lezen van aandoenlyke fchriften, en in het algemeen door te groote ingefpatinenheid van alle kragten der ziele, door onmatig venusfpel , en voornaamlyk door kragende, gelyk langzaam vergift voordvretende hartstogten tot den hoogften trap gebragt kan worden. Menigmaal ontdekte ik eerst na onvermoeid nafpeuren, de volgende gelegenheid gevende oorzaaken tot de infarclus , namelyk heimlyke zorg , -'opgekropte wrarkzugt en gramfchap, bekommering , droefheid, hartzeer over eenig verlies, ongelukkige liefdedrift enz. Men moet dezen als fluipende en knagende vergiften befchouwen , wanneer zy , gelyk gemeeniyk gefchied , by aanhoudendheid werken, en dus het kwaad ongeneeslyk maken,

5. XIX.

Wanneer nu door deze kwaade gefteldheid der vaste deelen derzelver werking op de vloeibaare verzwakt is , en hier nog oorzaaken bykomen, die de vloeibaaren meer geneigd maken tot verdikken en ftremmen, is de voordbrenging van de infar Bus flegts des te fpoediger en zigtbaarer. Ruuvv, nat en koud winterweeder , daar men ook we! mag byrekenen gebrek aan beweging en verfche plantgewasfen, is het voornaamlyk eigen, deze

Sluiten