Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Verkeerd Begrip va»

willekeurig, maar het volgt uit de natuur van allen waaren en redelyken Godsdienst, dat wy eenige waarheden en Godlyke inrigtigen kennen en gelooven mo'eten, en uit dien grond zekere pligcen, betragten: eene welgegronde kennis en beiragting, maakt de hoofdzom van allen Godsdienst uit. Maar dit moeten wy vooral opmerken, dat in de H. Schriften zeer dikwyls, door eenzamenvatiing(Synecdoche) maar één deezer voorwaarden genoemd wordt, om ze beide uit te drukken: in het O. Testament, de vrees des Heeren, en dergelyke; in het N. T. dan eens geloof, dair wederom liefde of heiligmaking, om eene gelovige deugdsbetragung, het geheel beftaan van eenen Christen, met één woord aan te duiden.

Mét dit al, blyven geloof en deugd egter waarlyk onderfcheiden, en men zietze helaas in veele Menfchen ongelukkig, van elkander afgezonderd. Jk ' zal dan in deeze afdeeling in het kort iets melden yan deeze vier (lukken; eerst van het geloof; ten anderen van bekeering en 'deugd; voorts van het ver» band deezer beide; en ten laasten één en ander ge. volg hier uit afleiden.

■ S. i. ,

Waar in het geloof beflaat.

, I. De eerfte zogenoemde voorwaarde van genade ^n zaligheid js het geloof. Wat is het-dan» ia. Christus of zyn Etiangelie ge.

looven?

Sluiten