is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisbeschryvingen voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "3 )

ï.o wel ten aanzien van hunne gedaante, als ook van hunne levenswyze; evenwel fchynen zy de hefchaafde Natiën reeds in vcele' ft ukken nader by te komen.

Ook zy hebben eene morsfige bruine kleur» het welk eensdeels van hunne onzindelykheid, anderdeels van den rook ontftaat, waarin zy in hunne hutten leeven. Zy hebben kort zwart hair, breede aangezichten, ingevallen wangen, een fpiife kin, een grooten mond en ioopende oogèn, en zyn klein van perfoon. Wat betreft hunne levenswyze, zy weeten niets van den akkerbouw, niets van ambagten en manufadtuuren, en willen •er ook niets van weeten. Want de eenigfte beezigheid, waarvan althans de meesten zich. geneeren, is de veefokkeiy; en het eenigfte foort van dieren, het welk zy aankweeken, en het welk alle hunne behoeften bevreedigt, is het Rendier. Dit is voor hen alles. Ik heb 'er boven reeds van gefprooken.

De hoofd - beezigheid der Laplanders, naamelyk de veeteelt, laat hen niet toe, om altyd in dezelfde landftreek te blyven woonen. Zy trekken dus met hunne kudden in 't rond, terwyl zy in den zomer de noor-

j. Deel. H der