Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

doorfneden van den kleinen Ockerjlroom, welken men onder de voorige Regeering met veele kosten vruchteloos heeft poogen vaarbaar te maaken (*). Deeze aanzienelyke ftad heeft eene halve myl in den omtrek , en is zeer wel verfterkt. Maar de flraaten van dezelve Joopen krom, en zyri vry naauw, de huizen oudèrwetsch, behalven eenige weinige openbaare en eenige nieuwe byzondere gebouwen. Maar 't geen deeze ftad voornaamelyk veel fieraad en gemak geeft, zyn de breede en platte fteenen, welke langs de huizen eenen zindelyken en gemakkelykeri weg voor de voetgangers vormen. Het getal der Inwooneren wordt flechts gefchat op drie en twintigduizend , het weik in evenredigheid van de grootte der ftad niet veel is.

Van de befchryving der kasteelen, Het natuur- en konst-kabinet , tuighuis en andere bezienswaardige dingen zullen myne lieve Leezers my gaarne omffaan , dtwyl

de.

(*) In Busching's Aardbeïhryv'mg (iaat, dat: hy vaatbaar gemaakt is. Dit moet men in ëjjn Exemplaar veinnderen.

C 8

Sluiten