is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisbeschryvingen voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

dat 'er zekere gefteldheid toe verêischt wierd, en dat deeze hem ontbrak. Mogelyk zou ik dezelfde verklaaring van hem gehoord hebben, mdien het mogelyk ware geweest, zy. ne proefneemingen bytewoonen. Ik trooste my echter uit hoofde van deeze omnogelykheid met de hoop, dat ik in Zurich by mynen vriend Lavat* r wedervinden zou £ geen ik in Straatsburg misfen moest; en reis! de, zodra ik myeenigzins wederomherfteld vond, naar Colmar.

Een heerlyk reisje! Konst-ftraaten, zo effen, alsöf ze met planken belegd warenposteryën, gelyk men in Duitschland, zo verre ik het ken, nergens vindt; en land. fchappen , welke in vruchtbaarheid, bewer. king en bevolking zelfs het Opper-markgraaffchap Baaden te boven gaan! Om zich een denkbeeld te maaken van de verbaazen. de volkrykheid in den Opper-Elfas, behoeft men alleenlyk te hooren, dat'eropde weekelykfche markt te Colntar menfchen van

v.erhondertplaatfenkomen^nopdenzelfden dag wederom naar huis ryden kunnen. Das vterhonderd p.aatfen binnen eenen omtrek , welke,„de halve doorfneede omtrent vier r r. peel, f f

my-