Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ssar hst oude, vermolmde zogenoemd Wonder» beeld te Telcbte (*) of Verl te doen, waardoor zy niets verftandiger of beter worden , dan zy te vooren waren : zie daar hunne Godsdienstoefeningen! Dit is 't, wat men deezen Christenen , in plaats van de eenvoudige en verheven leer van Jefus, welk van mis, nocbroozekrans, noch wonderbeeld ergens geen woord rept, voor Christendom verkoopt. Dat toch de Voorzienigheid zich over dit arme geflacht ontferme, en ook voor deeze menfchen den dageraad van betere kennis, .waarïn zich zo veele andere

duit-

' (*) Naar dit Wonderbeeld ziet men op den openlyken weg geheele hobpen van armoedige menfchen wandelen, die hun pakje op den rug, de fchoenen in de één, den roozekrans in de andere, het éénc Pater nofter, het éénc Credo cn het ééne Ave Maria na het andere prevelende , dervvaards draavcn. De fchoone Natuur en haar Schepper zyn voor hen even alsof zy 'er in 'tgeTieel niet waren. Het Wonderbeeld is voor hen Natuur en God. ■ Ik noemde hetzelve boven een

vermolmd wonderbeeld; en dit is het in den cigenlyken zin : want eenigen tyd gelceden wilde men dit beeld in eenen plegtigen omgang rondleiden, men vond echter, dat het van de wormen zodanig doorknaagd en daardoor zo reddeloos geworden was, dat men het eerst met lymen weder zo goed moest hcrftellen als men kon, ten einde te verhoeden, dat het niet geheel en al in duigen vallen mogt. „ Ziedaar, Israël, ( kon ben Padcrbsrnfcfcè Aaroii zeggen,"3 dit zyn uwe Goden! "

B 3

Sluiten