Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

NIEUWE REIZE

hier ftrikken voor wilde dieren , welke de dorst na deezen oord voert. •

Talrijk is het geflagt der Kameleons in Darfour. Ichneumons vindt men er insgelijks , en bijkans alle foorten van Ilagedisfen.

Niet meer dan drie foor ten van Adderflangen (*), en deeze nog zeer zeldzaam, heb ik er gezien, hoewel men mij verzekerde, dat ze, op zommige plaatzen, zeer menigvuldig zijn. Niet gelijk de Egyptenaers en de Indiaanen, verilaan de Fouraanen de kunst om deeze dieren te bezweeren.

Geweldig Hak men den draak met mij, omdat ik eene groote menigte Kameleons in mijne kamer verzamelde, met oogmerk om hunne zeden en onderfcheidene veranderingen gade te {laan. De Fouraanen befchouwen deeze dieren als onrein , en vernaaien, ten aanzien van dezelven, veele belachelijke dingen.

Door zeker toeval heb ik eene groote menigte Ir.fekten en kruipende dieren verloren, welke ik in Dar-four had verzameld,

met

(*) Colubsr xiïera, Anguis Colubrina, et Coluber haijé. De laatstgemelde is in Egypte gemeen.

Sluiten