is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL. 44Z

brief van den heer dolomieu,

De Heer dolomieu zegt, dat het aloude Alexandrie gelegen was op een ftrook lands, nieuwlings ontftaan, ten tijde als de ftad gebouwd wierdt. Indien zijne meening zij, dat de ftad den oever zedert korten tijd hadt verlaaten, is zulks wel mogelijk. De grond, welke de ftad omringt, is een rots met zand gemengd , en die alleen door aan-f gevoerde aarde vrugtbaar fchijnt gemaakt te zijn. Maar indien hij onderftelde, dat die gewest, even als de Delta, ontftaan is van den ilibber, uit de rivier bezakt, geloof ik dat hij zich bedriegt: want de daadzaaken, welke, door haare wederzrjdfche gelijkheid, ten bewijze moesten dienen, om deeze over-' eenftemmirg van afkomst te doen zien, loopen hier rechtdraads tegen elkander aan. De ftrook, welke het meir van de zee fcheidt, is een verler.gzel van den rots, die zints de vroegfte tijden aanweezig fchijnt geweest te zijn.

De aanmerking, welke de Heer dolomieu, raakende de rotzen van pompejus aanvoert, is niet nieuw. Met dit alles kan ik niet toefternmen, dat het voetftuk en het Ff 4 ka-