is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen over de zedelijke opvoeding der kinderen, uitgegeeven door de maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 390 )

meer deugd in uw hart woont, en gij hebt ze noodig, om zo wel het vertrouwen als ontzag, voor u te winnen ; vriendelijkheid zonder ernst of deftigheid is als een fpijze zonder zout, zie « 11, en de laatfte zonder de eerfte is als een iterk verbijtend zuur. Maak uw niet te ge» meenzaam met uw kind, zo lang het te jongis, om over zijnen pligt te oordeelen, en zelfs op eenigen atuandvanuw, zijnen meerderen , zich te houden, als het ouder wordt, kunt gij wat vrijer met het zelve omgaan , en 'er dan uvyen besten vriend in vinden, waar toe het in zijne kindsheid vooral moet geleerd hebben uw gezag te eerbiedigen. Kan men in een jong kind wel eenige deugd vereisfchen , dan gehoorzaam' heieH het moet gewend zijn, zich aan uwen wil te onderwerpen , dit zal naderhand die uitwerkfels in het zelve hebben, dat het die onderwerping befchouwt, als iets, dat natuur, lijk is, en dat het zeer handelbaar voor u zijn zal, naar dien het geene andere levenswijs zal gekend hebben; in 't algemeen moeten vreeze en ontzag u in de vroegffe jaaren het gezag over de gemoederen uwer kinderen geeven, 't welk gij vervolgens door vriendlchap zult kunnen bevestigen, en gij zult dus van veele »oeite en kastijdingen in die verdere jaaren kevrijd blijven. Zie §. 45.

§. IS*

Welgehumturd zijn bij kinderen.

Tragt altijd uwe vrolijkheid, vergenoegdheid, en eene gelijkvormige welgehumeurdheid !• behouden in den dagelijkfchen omgang mee