is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw magazyn van honderd leersaame brieven, gewisseld tusschen drie bevallige jonge jufvrouwen, Emilia, Carolina en Lizette.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

05 NIEUW MAGAZIJ*

geen Roman waren, want dat men haar; fcij haare komst alhier, alle fraaije boeken, die ze medebragt had ontnomen, en 'er dus £een hebben konde. Mevrouw «S., die nog ïlegts toegeluisterd had, zeide eindelijk:, ik beb het met goede voordagt gedaan, dat ik n de boeken, die gij gelieft fraai te noemen, ontnomen heb, daar zij veel tot bederf van uw hart toegebragt hebben; en geloof mij, het ftaat u zeer kwalijk, u te beroemen, zoodanige boeken geleezen te Jiebben. Laat dien opfchik van een Roman en het toneel weg, gedraag u natuurlijk, en volg geene van veele onzer hedendaagfche jonge Juffrouwen, die zich alleen naar liet tooneel vormen, en zich daar door even zoo befpottelijk maaken , als gij u ftraks door ft voor den dag brengen van die bijzondere, en op het tooneel gebruikelijke woorden. Of meent gij daar door bewondering en toejuiching te verwerven, dan fmert het mij, dat gij in die hoop wedeïom bedrogen zijt. Ik zou zoo niet gefproien hebben, zeide de Juffer S., als ik vooraf ge weeten had, dat het u zoo hinderen zou. De lieden, die men na 't tugthuis bragt', zagen 'er mij zoo onnozel uit, dat zij mij tot medelijden bewogen, en de ge* dagte bij mij oprees, dat zij mogelijk onfchuldig waren. Dat de gedagte bij mij oprees , viel haar Mevrouw S. in de rede, is al wederom te geleerd, want gij fpreekt, maar fchrijft niet : waarom zeide gij nies ïiever: zoo dagt ik bij mij zeJve. *t Is alles?