Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a2 INLEIDING.

derzetten., werd het Myfia geheeten. De. merkwaardigfte Steden in dat Landlchap wa- . ren Cuma, Pbocea en Elea — Cuma werd , zo de Vernaaien willen, gegrondvest deor Pelops, en was eene^Zeeftad — Pbocea lag aan den mond van de Rivier Thermus, tusfehen Cuma en Smyrna, en werd geftigtdoor eene Atbeenfche Volkplanting. Marfeilles > in t Zuiden van Frankrijk, ftellen zommige Schrijvers dat gebouwd wierd door eene Volkplan• ting van Pbocea i Elea was een Zeehavenftad aan den mond der Riviere Caicus. Hier werd zeno, de Grondvester van den Aanhang der Stoicynen, gebooren.

Jonia lag ten Zuiden van Eolia. De Inwoonders, de Joniers, die hunnen naam aan het Land gaven, waren, volgens hunne eigene Overleevering, derwaards verhuisd uit Attica. Smyrna , Clazomene , Teos, Lebedus, Colophon, en Epbefe maakten de aanzienlijkfte Steden uit — Smyrna was eene rijke Koopftad, opmerkenswaardig van wegen de fraaiheid haarer ligging. — Clazomene was op de Kust gebouwd, en de Geboorteplaats van den Wijsgeer anaxagoras, den Leermeester van den doorlugtigen pericles — Teos \vas gelegen aan een Baaij tegen over Clazomene. Hier werd anacreon, de Roem der Lierdichteren, gebooren — Lebedus was desgelijks aan den. Oever geftigt. Daar vierde men jaarlijkfche Spelen ter eere van bacchus — Colophon ftak uit door eene nabuurige Godfpraak van apollo; doch was nog beroemder, dewijl die Stad den fchijubaariten eisch hadt . ■ ■ ■ ■> 0p

Sluiten