Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L

lO EK.

li

ïloofdfr,

\

140 GESCHIEDENIS

Ten tijde van l y s a n d e r en der dertig Dwingelanden werd de hekelende vrijheid, die dus. lang op het Tooneel ftand gegreepen hadt, grootlijks befnoeid, De Dichters fielden, nogthans, de kragt van het verbod hun opgelegd , om iemand bij naame te noemen, te, leur, door het Character des bedoelden Perfoons, met zulke eigenaartige en leevendige; kleuren, te fchetzen, dat de vergaderde menigte zeer ligt den Man kon ontdekken. Eindelijk kreegen de Dichters, ten dage van alexander den grooten, een volftrekt verbod om het Character van iemand nog in leevenden lijve, rechtftreeks, of.van ter zijde, aan te tasten. Zij moesten tóen de toe vlugt' tot verciering neemen, en lotgevallen voor, hunne Tooneelperfoonadien verzinnen: en het Blijfpel werd een afbeeldzel van de heerfchende Zeden der Eeuwe in 't algemeen.

De Schouwburg der Grieken beftondt in drie voornaame afdeelingen. De eerfte, voor de Aanfchouwers gefchikt, en in een bepaalden zin van dat woord het' Theater geheeten „ hadt de gedaante van een halven kring, en 5t op de wijze van een Amphitheater ge-' fchikt, begreep drie reien van zitplaatzen boven elkander, de bovenfte kwam aan den top des Gebouws. Elke verdieping hadt zeven hoog zitbanken, met voeglijke tusfehenruimten. De Verdiepingen waren van elkander, gefcheiden, door drie reien van breede gaanderijen , die het lichaam des. Amphitheaters uitmaakten. Behalven deeze waren 'er groote vierkante openingen, op voegelijke afllanden Vomitoria genaamd: waar door het Voik in-

Sluiten