is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van oud Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«O EK.

« ïi.

Hoofdft.

Staarsb ftuuren Charafter van

AIUSTl-

pil.

220 GESCHIEDENIS

men. Wij zullen , binnen kort , het

noodlot van themistocles befchouwen.

Laaten wij den draad der algemeene Gefchiedenis van Griekenland weder opvatten waar wij den roem van aristides, in vollen luister zullen aanfchouwen. De Atheners, tegenwoordig in de onbetwistbaare bezitting van het Oppergezag in Grieken- , land, en, „bij gevolg, een ontegenipreekbaaren invloed in het beftuur der gemeene Staatszaaken hebbende, beflooten, overeenkomstig met het verzoek van verfcheiden Staaten , de geldmiddelen, ter algemeene verdeediging des Lands verleend , op een ] nieuwen voet te brengen, door op ieder Stad eene belasting te leggen, geëvenredigd naar derzelver geheele inkomst. Dié belasting te verdeden en te verzaamelen, vereischtc een' man van groote braafheid en belangeloosheid. aristides werd eendragtig tot die post verkoozen, en kweet zich van de goede trouw tot genoegen van alle de Staaten en op eene wijze , die der keuze zijner Landgenooten eere aandeedt. Het Tijdperk zijns bewinds worde als het gelukkigfte in da Griekfche Gefchiedenis aangemerkt. Want, in het vervolg, onder het beftuur van p eri cl es en diens Opvolgeren, vereiscjite de aanwas van onnoodzaaklijke uitgaaven eerst eene dulbele en daarnaa eene driedubbele belasting.

Het is naauwlijks mogelijk de veragting der rijkdommen zo verre te brengen als aristides : want hij roemde zelfs op zijne armoede. Van zijne gedagten hieromtrent gaf hij fpreekende blijken in zijne verdeediging van

c al- 1