is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van oud Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

SPEK. II

Hoofdft.

85 GESCHIEDENIS

aan den grondflag van hunne Vriendfehap,; de Dcugd,en daar zij niet befmet waren met Eerzucht of Eigenbaat. Het eenig doel van beiden was de roem en het geluk huns Vaderlands.

De Lacedemoniers gebruikten, intusfchen , hunne magt meer en meer willekeurig, .gaven den Atheners eene zeer gevoelige proef van hun heerschzugt, door hun te beveelen, dat zij de befcherming zouden onttrekken aan vierhonderd Thebaanen , die door een openbaar Raadsbefluit uit hun land gebannen, hun toevlugt te Athene gezogt hadden. De Atheners egter hadden te veel menschlievenheid om zo wreed en ftreng een maatregel tegen zo groot een aantal Thebaanfche Burgers in het werk te ftellen; daar die zelfde Mannen het meest hadden toegebragt tot herftelling van de Volks regeering, waar van de Atheners ten dien tijde de voordee-

len fmaakten. pelopidas vol moeds,

en alleen den roem van zijn land in het oog hebbende, zette zijne rampgenooten in de ballingfchap aan, de wapens op te vatten om de vrijheid van hun geboorteland te verdeedigen, een voorwerp, waar bij men alle gevaar of andere perfoonlijke inzigten niets moest agten. Hij vondt alle hunne harten overeenftemmende met het zijne. epaminondas moedigde van zijnen kant de Thebaanfche jeugd aan om het Spartaanfche juk af te fchudden. De verbannen Thebaanen het ontwerp hunner onderneeming dan beraamd hebbende, deelden dat hunnen vrienden te Thebe mede. Twaalf van deezen, met

PE-