Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nr.

BOEK. III.

Hoofdft. 353«

15B GESCHIEDENIS

ner vrijheid herfteld waren. Men verhaalt dat hij met groote ftrengheid het overwonnen Volk behandelde en het jaar naa zijne overwinning geftorven was. Doch de droefheid zijner Weduwe , artemisI, en de kostelijke Grafftede door haar, te zijner gedagtenisfe opgeregt, heeft beider naamen vereeuwigd. Nogthans niet vergenoegd met hem in deezer voege te vereeren ,■ heeft zij zijne asfche zorgvuldig bewaard en geduurig vermengd met haar drank, tot dat in het einde haar Lichaam letterlijk het Graf van haaren Egtgenoot wierdt. Zij, begeerde Lijkredenen tot lof van haaren overleden Man, en fchreef eene eerbelooning uit voor den geenen," die de beste zou vervaardigen. Men zegt dat de Redenvoering, door t h e opompus aangebooden, de eerprijs ftreek , fchoon zijn Leermeester isocrates een

zijner mededingeren was. De droefheid

van ar tem isa duurde tot haar dood, die daardoor verhaast wierd, en twee jaaren naa dien van mausolus voorviel. Eenige Schrijvers vermelden, egter, dat ar te misa niet zo geheel door droefheid verflonden was of zij hadt tijd om groote overwinningen te behaalen. Want zij overweldigde de Vloot der Rhodiers, die beflooten hadden haar te ontthroonen, kreeg Rbodus in 't bezit , en bragt de voornaamfte Inwooners omhals. Hierom hebben zommige Schrijvers de bijzonderheden van haare bovengemelde droefheid in twijftel getrokken. Doch het is zeer mooglijk, dat dezelfde perfoon zeer tedere gevoelens bezit, en een' moed,noodzaakt

Sluiten