Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 VERBOND dér.

zouden betragteu, indien zy geene middelen bezat om zich van hunne getrouwheid te verzekeren.

Ieder afzonderlyk Lid kan inderdaad, als mensch, een byzonderen wil hebben, ftrydig met, of ten minsten ongelyk aan, den algemeenen wil, dien hy heeft als Burger. Zyn byzonder belang kan hem geheel iets anders aanraaden, dan zyn algemeen belang; zyn volftrekt en natuurlyker wyze onafhangelyk beltaan kan hem dat geene , 't welk hy aan de gemeene zaak verfchuldigd is, doen befchouwen, als eene Vrywillige belasting, waar van het verlies minder fchade zal doen aan de overigen, dan de betaaling hem lastig zal vallen. Met voorts de zedelyke perfoon, die den Staat uitmaakt, te befchouwen als een ingebeeld wezen, om dat dezelve niet zichtbaar is , zoude hy de rechten van Burger genieten , zonder de pligten van Onderzaat te vervullen; eene onrechtvaardigheid, waar van het voortkruipen den ondergang van het Staatkundig lichaam zoude veroorzaaken.

Öp dat derhalven het Maatfchappyelyk Verbond niet zoude zyn een ydel formulier, zo fluit het ftilzwygende deeze verpligting in, waar door het alleen fterkte aan allen kan geeven: dat al wie zal weigeren, zich te onderwerpen aan den algemeenen wil, daartoe door het geheele lichaam zal worden genoodzaakt : het geen niets anders betekent, dan dat men hem zal dwingen om vry te zyn : want zodanig is de voorwaarde, die ieder burger geeft. aan het Vaderland, cn die hem verzekert van alle

zyne

Sluiten