Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3a VERBOND dhr.

lastte, voor het welzyn des Gemeenebests te zorgen. Het tweede had plaats, wanneer een der twee Burgemeesters een Dictator benoemde, ( * ) een gebruik, waar van Alba het voorbeeld aan Rome had gegeeven.

In het opkomen van *t Romeinsch Gemeenebest, nam men dikwyls zyne toevlucht tot de Dictatuur; om dat de Staat noch geene genoegzaame derkte had om zich door de enkele kragt zyner inftelling ftaande te houden. Daar de goede zeden toen ter tyd veele voorzorgen onnoodig maakten, die op andere tyden noodwendig zouden zyn geweest, vreesde men niet, dat een Dictator misbruik van zyn gezag zoude maaken, noch dat hy trachten zoude hetzelve langer dan den bepaalden tyd in handen te houden. Het fcheen integendeel, dat een zo groot gezag tot eene zwaare last was voor hem, die daar mede was bekleed, zodanig haastte hy zich, om zich daar van te ontdoen: even eens, als of het een te lastig en te gevaariyk ampt was, boven de wetten geplaatst te zyn.

Het is derhalven niet het gevaar van het misbruik, maar dat der verachting, welk my doet mispryzen het onbefcheiden gebruik, 't geen men van deeze opperde waardigheid maakte, in de eerde tyden. Want daar men haar als verfpilde, tot het doen van

ver-

C * ) Deeze benoeming gefchiedde by nacht en in 'e geheim, eveneens ais of men zich fchaam.de, een menscl. boven de wetten te plaatfen.

Sluiten