Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 )>

thans' van agter den boom te komen: „ Kent » gij," vroeg ik hem, „ zeker werk uit de

„ boekerij van St. Marcus?" — Hij beefde.

„ Ik bemerk," zeide hij, „ dat gij de dertiende „ bladzijden daar van gelezen hebt; doch ik word te nauw in acht genomen om te durven fpreeken. Zoo gij gevoelig zijt voor mijn „ ongeluk, volg dan de aanwijzing van dit briefje, en wanneer gij alles zult gezien hebben,

„ handel dan naar de infpraak van uw hart."

Ik wilde hem antwoorden, doch de terugkomst van Richardo liet mij maar even tijd om het briefje aan te neemen. Ik verbergde mij op nieuw; Richardo herhaalde dezelfde omflandigheden van gisteren, en de gevangene, het hoofd naar mij toewendende, zong in het heengaan met eene treurige Hem:

„ Die weldaên aan verdrukten doet „ Ziet door vergelding zich verblijden."

De maan fcheen niet helder genoeg om het gefchrift te kunnen lezen, en het zou onvoorzigtig geweest zijn vuur te flaan, hoewel ik de gereedfchappen daar toe bij mij had. Ik ging dus naar den oever om den dag af te wagten.

B 2 Doch

Sluiten