Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de JVerhaamheden der Groote Loge. cfc Verfchillen, tusfchen Loge en Loge ontftaan, kan door den Gecondemneerden gekoomen worden in Revifie, mids dezelve zulks binnen vier weeken aan den Groot - Meester verzoeke en doe aanteekenen ; en, ten zyren koste, aan de refpeétive Leden,bezorge, Copiën van alle de Schriftuuren, daar toe dienende. De Revifie wordt alsdan op de eerstvolgende Groote Loge geprofequeerd. Art. 17.'

Omtrent alle Poinclen, in den Brief van-Befchryving opgegeeven, wordt iedere Loge, van welke Gedeputeerden tegenwoordig zyn , gereekend drie(temmen .uittebrengen, en elk der (temhebbende Groot - Officieren ééne (tem;, doch omtrend alle andere Poindten , raauwlyk voorgefteld, en waaromtrend vooraf tot de onverwylde noodzaakelykheid beflooten is , worden de (temmen perfoons- wyze gereekend.

In alle gevallen befiist de meerderheid der (temmen.

A 5 Art.

Sluiten