is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijbel der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 54-

166 Het SCHEPPINGS-WEPvK gen. 1.14-19.

eene menigte verftrooide zand-korrelen, terftond en eensklaps zich voor 's menfchen oog hadden opgedaan. Dan hieromtrent met zekerheid iets te bepaalen , is niet wel mogelijk.

[Deeze zoo ongelijk laatere overkomst van het licht der vaste ftarren op onze aarde, waarvan hier gefproken word, word uit derzelver verderen aiftand, dan die der zon en der planeeten van onzen aard-kloot is, met recht afgeleid. En voor deezen verderen afftand geeft het oog zelf bewijs aan de hand; dewijl men de planeeten dikwijls voor de vaste ftarren geplaatst ziet, en nooit een vaste itar voor, maar altijd agter de planeetenbefpeurdword. Men zie |. B, Wideburg Mathef. Bibttc. Sfiecm. I Öuceff. 17. en uitvoeriger Nieuwentijd XXVte Befihoiw. § 53- J. J. Schmidt Bijbel. Mathemat. Vde Afd, 3 kap. § 2. Aanmerk, des Vert.±

Scheuchzers gevoelen aangaande de zon word ook van de Schrijvers der Algem. Historie 1. c. Inleid bl. iai. aangenomen, En de Hr. Baumgartei* bevestigt het ook ten deele, in zijne 8ite Aanmerk. Naardemaal de aarde, zegt hij, door de zuivering en het te recht brengen der lucht, die haar omringt en door de voortbrenging van het vaste land, daar dc wateren van gefcheiden cn tot hunne eigene plaatfen afgezonden en vergaderd waren, het geene op den tweeden en derden dag gefchied was, eerst was bekwaam geworden, om befcheenen te worden, en de licht-ftraalen, die 'er op haar vielen, te ni°- te kaarten; zoo heeft ook juist het zehdc omtrent dc gelijksoortige donkere weereld-hghaamcn , ofte planeetèn, op den zelfden tijd moeten gebeuren ; dus zijn ze, cn in 't bijzonder de maan, toen dan eerst lichtende lighaamen, of kloten geworden. Zulk eene geheele reiniging der lucht-kreitfen, die de brandende hemcl-kloten omringen , was er ook nodig zouden zij het licht doorlaten; want uit de zonne-vlekken blijkt het, dat hunne kloten met alleen niet hunne lucht-kreitfen omringd zijn, maar ook,

dat zich daarin zomtijds dampen vergaderen.

DU laatfte fclujnt echter de mening van Scheuchzer