Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des ZONDVLOEDS. Hoofdst.XX. 483

ter in wolken vergaderd, en van waar het door zij- fi ta, ne zwaarte wederom op de aarde nedervald. Dus befchreef ze Saurin, 1. c. En deeze befchriivin* is, wanneer er van den zondvloed gehandeld wordt wel voldoende. De LXX Overzetters hebben 'er ook wolkbreuken en plasregenen door verftaan. [wanneer men hun woord xxTx'ftxKTX!, /luizen dus verklaard : Aqijila en öijmataciius hebben tW*. venfters.} Men heeft in Indien iets, daarna z weemende, wanneer de wolken, in plaats van in druppelen neder te daalcn, met een ijslijk geweld, ftroomsvvijze , als tware, nedervallen. Zie de Algem. Hist. 1. c. bl.293. HttEnge/sch Bij belwerk, en Nelson , die uit Patrik aanhaald, dat het water niet bij druppelen uit de wolken, maar met een verbaazend geweld ftrooms-wijze is neergeploft, het welk van Mo. ses de opening van de ffutzen des hemels genaamd

word. . [Maar valt deeze uitdrukking niet vrij

wat w den dicht-kundigen fmaak? zou ze ook aanleiding kunnen geeven, om te denken, dat hier een overbhjhe van een oud lied was, waaruit Moses üit verhaal, of ten deele, heeft overgenomen ? En indien al nier, zoo geeft echter die uitdrukking van venjteren des hemels, telkens wanneer ze gebruikt word, het fterke, nadruklijke en vergrootende van betekenis te kennen. Zie 2 Kon. VII. 2. Jesai. XXIV 18. Mal. III. io. Hier moet dan zekerlijk een fterke en gewelnigfte regen daar onder verftaan worden. Aanmerk, des Fert.'J

De Hr. Michaelis 1. c. merkt hier aan, dat de geheele voorraad van dampen en water, die 'erin de lucht boven onze hoofden drijft, alhoewel wij bij1 eenen helderen hemel 'er niets van zien, voorgefte ld word, als of hij van de Almagt met fluizen opgelchut en bewaard wierd. Wanneer nu de plas-' regen op de aarde nedervalt, dat is naar den fchriftuuritij[ eene opening van diejluizen. ——Scheuch- . zer jchijnt ook deezen zwaaren regen in het 00» gehad, dog ook, naardemaal hij 'er zooweini°-van lpreekt, dien wederom vergeten te hebben.

[Dit gevoelen, wanneer men 'er van afzonderd* H h z het

Sluiten