Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des ZONDVLOEDS. Hoofdst.XX. 485

traaging in de dagelijkfche omwentelende beweging S 14? van den aard-kloot , dan zou , hoewel dit ftuk eeu wijdloopiger onderzoek vereischt , veelligt de helft voldoende zijn, cn een dag cn nacht eens zoo lan^dan de gewoone , dat is , van 48 uuren, ten tijde der hoogde overdroominggeweest zijn. —Deeze is de eerde en ruime oorzaak van den ove'-ftroomenden vloed geweest. Eene tweede, uit diezelfde oorzaak ontdaande , was de werking op de bronnen , die door de gemeenfchap met het zee-water insgelijks geperst wierden , cn hun water moeder! iiitltorten. Eene derde was eindelijk de zwaare en aanhoudende regen , insgelijks uit dezelfde oorzaak afteleiden, die'een ruimer oppervlak der wateren, en dus eene derkere opdairming, bij de grootere hitte van den langer duurendeii dag, winden 111 den dampkring der aarde, en eene onduimige beweging der wolken veroorzaakte: welke alle juist de oorzaaken zijn, waar uit veel en zwaare regen ontftaat,

Deeze verklaaring meent dcHr.PicoT, dat meer dan eenige andere onderdelling met Moses verhaal inftemme, wanneer men den vloed en den hem veroorzaakenden wind noordwaards heen zijnen koers fteldc genomen tc hebben: dan vinden wij Gen. VIII. 1. eenen anderen tegengedelden wind, dien God belchncte , om de wateren te doen wederkeeren. En dan laat zich ook begrijpen, waarom juist God 11a den zondvloed aan Noach vs. 22. beloofde : zoo lang de aarde zijn zal, zal dag en nacht niet ophouden. Deeze belofte onderdek! eene voorafgaande voor de aarde en de menfchen nadcelige verftoorin°van de gewoone orde jn de afwisfeling van dag en nacht, die Noach met de zijnen beleefd had, en waaromtrent bij hun de vreeze voor een toekomend gehjkloortig geval ontdaan kon; waaromtrent God hen door deeze belofte gerust deld. En dit geeft een bewijs ter bevestiging van ons voorgedeldc gevoelen. Eindelijk zou ook deeze verklaaring met alle verfchijnfelen, die men. als gevolgen van den zondvloed kan aanmerken, best overeen te brengen zijn. Aanmerk, des Fert.~] p

II h 3 % CXL1V.

Sluiten