Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4-o 's HEILANDS VERZOEKINGEN,

God zult gy aanbidden, en Hem alleen dienen. En lucas vers 5-8. En als Hem de Duivel geleid had op eenen hoogen berg, toonde hy hem alle de Koningryken der wereld, in eenen oogenblik tyds. En de Duivel zeide tot Hem : ik zal u alle deze magt en de heerlykheid der zelve Koningryken geven ; want zy is my overgegeven , en ik geef ze wien ik ook wil. Indien gy dan my zult aanbidden, zoo zal het alle uwe zyn. En Jefus antwoordende , zeide tot hem : gaat weg van my Satan ; want daar is gefchreven , gy zult den Heere uwen God aanbidden, en Hem alken dienen,

5- 2.

De Euangelisten melden ons dus eerst, hoe de Duivel, even als in de voorgaande verzoeking, den Heiland gebracht hebbe ter plaatfe, welke tot zyn oogmerk gefchikt was: hy nam Hem mede , of gelyk iucas het uitdrukt , hy leidde Hem op eenen zeer hoogen berg.

Wy hebben ons hierby te herrinneren, hetgene voorheen (pag. 69-72.) betoogd is; namelyk , dat, toen de voorgaande verzoeking geëindigd was, de*Duivel van jesus heeft afgelaten: die daarop uit den Tempel en vervol-

Sluiten