Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 SECRETARIj der

25. Watparticulier e betrekking heeft de plicht en de functie vaneen Curareur, met aie van een voogd?

Eensdeels is de pligt van een Curateur volgends de conditiën zijner auccorifatie, die hij als een wet nakomen moet, letterlijk te vervullen, (taande vervolgends ten opzigte zijner handelingen met die der voogden gelijk, als bij voorbeeld, het maken van inventaris, (lellen van cautie en wat dies meer is; anderdeels, dat de goederen der Curateurs legaal en hijpothecair verbonden zijn voor de goederen van innocente of krankzinnige perfoonen aan hunnen directie toevertrouwd, zelfs van den dag af dat bij het bewind daarover heeft beginnen te voeren, even en op dezelfde voet als de voogden aftionabel cn aanfpreekelijk zijn, wegens de goederen tot de adminiftratie en voogdijfchap van minderjaarige pupillen fpecteerende: En laatltelijk , dat Curateurs van alle de drie onderfcheiden Departementen gelijk in voogdijfchap plaats heeft, gehouden en verPhgtzijn, na aflooping van het curateelfchap behoorlijke rekening en verantwoording van hun gevoerd bewind te moeten doen.

EXPLICATIE. §• 8-

Om deze materie wat meer volleedig en explicatoirte verhandelen, dient vooreerst algemeenlijk in aannjerking genomen te worden, dat de qualiteiten van Exe-> cuteur en Adminiflrateur, veeltijds aan die van een voogdijfchap geaccrocheerd en verknogt zijn , terwijl het zeer

Sluiten