is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van geestlijke oden en liederen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe heeft zich, dezen dag, mijn hart ia mij gedragen? Heb ik, in 't eenzaam, 't oog met vreugd op God geflagenï Mijn ziel in hem verblijd, die op ons zuchten merkt ? En door een vaft geloof mijn hope in hem geft'erkt?

Dacht ik, bij 't zoet genot der goedren van dit leven, Aan de Almagt die ze fchiep en die ze ons wilde geven ? Aanbad ik hem in 't ftof ? trof zijne gunft mij 't hart? Droeg ik mijn fpoed met dank en met geduld mijn fmart?

En hoe genoot ik 't zoet gezelfchap mijner vrinden? Sprak ik tot eer van God, tot nut van deugdgezinden? Was't ernftigft woord zelfs zagt, onfchuldig zelfs mijn lacb, En heb ik"niets gezeid dat mij berouwen mag ?

Zogtik mijn ganfche huis door voorzorg te verplichten, En door mijn voorbeeld zagt in goeddoen te onderrichten? Was ik ook traag tot hulp of trooft in ramp en druk, En fmaakte ik zoet vermaak in 's naaftens waar geluk ?

Was mij mijn misdag leed, zoo ras hij was misdreven ? Zogt ik mijn neiging zelfs tot kwaad te wederftreveu? En, eifcht mij dezen nacht Gods vrij en wijs beftel, Ben ik dan zonder fchroom gereed op zijn bevel ?

o God,