Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Maandag. 25

des nachts zing ik U en bid tot U, als den God myns levens.

En, daar 't nu avond geworden is en de dag zich geneigd heeft,zo beveel ik my en de mynen aan uwe vaderliefde en trouw in dezen aannaderenden nacht! neem my in uwe alvermogende beicherming! laat uwe ogen nooit dooreen'wolk van liaan over my overtrokken worden! maar, bedek my met een' wolk des daags en met een' vuurcolom' des nachts! opdat ik niets te vrezen hebbe, en onder de fch'aduw van uwe alvermogende hand veilig blyve.

Schenk my de zoete rust tot verwerkingen verkwikking van myn vermoeid ligchaam! — neem. ten dien einde van my weg alle onrust, die my bezwaart ! alle aanvechtingen, die. my fchadelyk zyn, en alle droefenisfen, die my ter neer flaan! ach, Heer ! ik laat u niet, ten zy Gy my zegent.

Ontferm U, over alle armen, alle kranken, en alle ellendigen! verkort de ure van hunne, beproeving! — verzacht hunne fmerten ! — open ben de fpringbron van alle gewenschte 'zegeningen: — help hen uit alle hunne noden! en laat uw naam geheiligd worden 1 — Verleen dit alles, wat ik bid, uit genade, en verhoor my, alléén om den Zoon uwer liefde, die met U, en den Heiligen Geest leeft en regeert van eeuwigheid tot; eeuwigheid. A,men.

B 5 G E-

Sluiten