Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X |i X

te, ik gevoel den geheelen last, dien ik heden op myne fchouderen laade; ik gevoel myne menschlyke zwakheid en voorzie allerduide-' lykst, hoe gebrekkig ik dien last zal kunnen draagen. Ik voorzie, dat ik met den besten wil menigmaal ftruikelen en dikwyls my aan plichtverzuim zal fchuldig maakert; maar evenWel fchroom ik niet, dezen moeilyken taak te aanvaarden; evenwel beloof ik u plechtig, dat ik my fteeds zal benaarftigen , om dat geene voor U te wezen, wat ik behoor te zyn; evenWel zweer ik u by God, dat ik uwe verwachting niet te leur zal ftellen , maar alle myne krachten zal infpannen , om die zelfs te overtreffen; zweere u, dat gy fteeds myne eerfte aangelegenheid zult wezen, en dat de zorge voor u my alle andere bezigheden, hoe goed en nuttig ook op zich zelve , zal doen ter zyde ftellen, zo dra zy my hinderlyk wierden in het wèl behartigen van het Ambt, dat ik heden by u aanvaarde. Wee my , wanneer ik deze beloften ligtvaardig vergat en de zorg voor uwe zielen uit het oog verloor! want God hoort dezelve, en deze dag zou my benaauwen by mynen laatften fnik, tegen my getuigen in het laatfte oordeel. Wee my, wanneer ik in ftaat ware, u op eene zo laage, fchandelyke en ondankbaare wyze te bedriegen! Want gy beriept my tot uwen Leeraar in de verwachting, daC ik myne plichten getrouwlyk zou vervullen en uwen bloey bevoorderen. Ik zal het doen, ja ik zal het doen, zo veel en zo lange lighaamskrachten en zielsvermogens dit toelaaten, en , beantwoordt het gevolg aan mynen wensch, zo Kal ik nog meer werk voor u verrichten,

dan

Sluiten