is toegevoegd aan uw favorieten.

Intrêe-leerreden gehouden den 24 april 1796. By de gemeente der vrye christenen, genaamd remonstranten, te Rotterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMÏRKINOEN.

-gewoonte by de Remonltranten , door den Curator by deze Gemeente in Commisfle gefield, om in deze vacature het Leèraarambt voor eenigen tyd by haar waar te neemen.

(3.) God roept thans de Leeraars tot hun beroep niet meer onmiddelyk, ja op geene andere wyze , als eeneu iederen tot eiken anderen post, en zy, die op byzondere Godlyke ingeeving in dit opzicht wachten , zyn myns bedunkens bedrogenen of bedriegers. Het zyn deze en foortgelyke redelyke gronden , die den Leeraar van dc Godlykheid zyner Beroeping kunnen overtuigen: 'er zyn, myns weetens, geene laage, onëerlyke of onwaardige middelen aangewend , om my in dit of dat Beroep in te dringen; eene wetti0e meerderheid van hun, die het rechr hebben, om my te beroepen, begeert mynen dienst; ik heb bekwaamheid , lust en krachten van ziel en lichaam , om het my opgedraagen Ambt behoorlyk waar te neemen; ik kom in eenen werkkring, waarin ik waarfchynlyk meer nut zal kunnen doen, dan in dien, waar in ik my tot hier toe bevond; myn dienst zal my een behoorlyk of ruimer beftaan opleeveren, dan ik tot hier toe leed enz. Waarom zegt men dan niet liever Wettigheid in plaats van Godlykheid? Ik vraag daartegen: drukt

wettigheid wel alles genoegzaam uit in alle opzichten? Én waar. om wil men het denkbeeld der Codlyke 'regeering of middelbaare tusfehenkomst dan juist verbannen of verwyderenï

(4.) Het is eene ftandvastige gewoonte en wet by de Remonftrantcn , dat de geheele Broederfchap de Beroeping by eene of andere Gemeente fanctioneere , ten einde voor te kömen , dat 'er niets onwettigs by gebeure. Schoone wet, die Jjet recht van iederen Leeraar en van iedere Gemeente, hoe klein ook , verzeekert.

(5.) Te Antiochien , Jcrufalem en Romen vond men de eerde en aanzienlyktte Christelyke Gemeenten. Of Pet&u* ook te Romen geweest zy en de Gemeente aldaar hebbe gedicht, heeft veel voor- en tegenfpraak. Dit gefchil heeft meer belang voor die Christenen , dewélktn een* groot» macht en

aan;