Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 483

noomen. Zy fchooten een' man in de boot l ^^0i doodt, en naa dat ze de boot hadden vermeeftert, floegen ze noch een man doodt met koelen moede, 't welk de Ruiter oordeelde tegens alle rceden tc ftryden: ook braght hy te weeg dat de boot den Zweeden terftondt werdt wedergegeven. Na dat de Heeren Gezanten der Heeren Staaten de Zweedtfche vloot hadden doen bezetten, gaven ze daar van ten eerften f kennis aan de t 6 ^a3' Heeren Gezanten van Vrankryk en Engelandt, hun aanwyzende op wat gronden dit was gefchiet: zeggende, dat voor al noodt- De Ne< zaakelyk was, tot bevordering en fpoedlge^^n^ uitwerking der vreede, dat deene der ftry- zamen dende partyen, door de zaaken op verfcheide geven rewyzen lang fleepende. te houden, niet te veel den aan voordeels oh d'andre , zoo hier als elders ,^Fran" quam te winnen, en zyn ftaat merkelyk ?^Engei. verbeteren: Dat het ampt van Middelaars fche Gemedebraght d ongemakken, daar uit font- zanten ftaan, met wysheit voor te koomen, en ^™"e'^~ party in, zoo veel als moogelyk was, in ts-£WOü^t, genwicht tegens elkandere te houden: dat in-fche oorzonderheit moft worden gezorght, om het logfchee. ooghmerk en de naadruk van 't geen tuSFchen^'ieAu. de drie Staaten was goedtgevonden, niet te zcma XL> verliezen: en dat de gelegentheden en mldde-556t len , aan welke men de dwangmiddelen zoude konnen te werk ftellen, in gevalle Zweeden de vreede wederom moght weigeren, niet uit de handt moften worden gegeven: gelyk die tegens Denemarken, in gevalle het de vreede ook wou weigeren, altoos met nadruk konden worden gebruikt: voorts wel ernftelyk verli h a zoe-

Sluiten