Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deel. HISTORIE VERKORT. i7

4 Vraag. Weet men iet meer van den uitflag des oorlogs met den Keizerfchen ?

Antw. Ja. De Keizer bsmagtigde Dordrecht en Vlaardingen, in't jaar 1046. Doch in 't volgende jaar, viel 'er, voor de laatftgemelde plaats, een fcheepsftryd voor, waarin de Hollanders de overwinning behaalden. Dordrecht werdt toen ook herwonnen

5 Vraag. Leefde Dirk de IV. nog lang na deeze overwinning ?

Antw In 't jaar 1048 , te Luik op een Steekfpel zynde, ftak hy, by ongeluk, den broeder des Biffchops van Keulen dood. Hieruit ontftondt een oorlog, waarin deBiffchopvan Utrecht zich ook mengde. Dordrecht werdt ingenomen door verraad. Doch Graaf Dirk, heimelyk in de Stad geraakt, dreef 'er den Vyand wederom uit. Maar 's daags daarna langs de wallen wandelende, werdt hy met een vergiftigde pyl verraaderlyk in de dye gefchooten, en overreedt aan de wonde, op den veertienden January des jaars 1049.

XVIII.

Hifiorie van Floris den I.

1 Vraag. Wie volgde Dirk den IV. op ? Antw. Zyn Broeder FlorisdeI.

2 Vraag. Wat leeft men byzonders van deezen Graave?

Antw. Willem, BifTchop van Utrecht, bragt, in 't jaar 1058, een Leger tegen hem te velde, uit Keulfche, Luikfche, Gelderfche en andere manfchap beftaande. Men hadt het wederom op Dordrecht gemunt. Doch Graaf Floris hadt, in 't veld, diepe kuilen doen graaven, die hy met teenen horB 5 den,

Sluiten