Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5 )

met alle pracht zijner reinlle ftraalen te verheerlijken.

jupiter oLijMPius, lachende Ei, ei, mijn lieve horcius! welke alfchoone vorderingen hebt gij niet reeds gemaakt in de [chook der Redenaar en, die gij fints eenigen tijd fchijnt bezogt te hebben! — Voor 't overige is uwe begeerte niet meer, dan billijk , en ik prijs den ijver, met welke gij, als Beftierer en Handhaaver van alle eeden der ftervelingen, in mijn plaats , uw ambt bij deeze gelegenheid waarneemt. —■ mercuur; — haal terftond jupiter pluvius hier! — Nu, Koning lodewijk! wat dunkt u van het nieuwe fehouwfpel, dat uwe Franken ons heden geeven willen?

st. louis.

Het is in de daad zo nieuw, zo geheel en al verheven boyen alles, wat wij gewoon zijn te zien, wanneer wij onze oogen flaan op dit treurtooneel der menfchelijke dwaasheden en alle de ellenden , die zij

zich zclven gemaakt hebben, dat ik, zelfs

als ik het met mijne oogen zie, nauwlijks mijn eigen zinnen zal kunnen gelooven.

jupiter olijmpius.

Zover moest het komen, mijn Vriend! wanneer het fchoone gebouw, aan welkers plan de Wijzen onder de ftervelingen reeds eeuwen lang in ftilte hebben gearbeid, op een duurzaam fundaB 5 ment

Sluiten