is toegevoegd aan uw favorieten.

Godengesprekken gehouden boven het veld van Mars, en gevonden in de Nationale vergadering te Parijs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 78 )

in het werk te ftellen zijn. Ik soa mij eer verfhouten, om hercules zijn knods, dan een volk, dat reeds het gebruik zijner rede is magtig geworden, dit vreeslijkfte van alle wapenen, weder uit de hand te wringen. Zulk een volk befchouwt den ganfchen fchat van ondervinding, wetenfchap en kunst , dien de tegenwoordige eeuw van alle verloopene geërfd, en door eigen vlijt zo aanzienlijk vermeerderd heeft, als een even zo algemeen eigendom der Menschheid, als lucht en zonnelicht; en elke onderneeming tegen de vrijheid, om naar eigen verkiezing uit dee ze algemeene bron te putten, is in zijn oog eene tijrannijke aanmatiging tegen de onvervreemdbaare ^Natuurrechten van een verftandig wezen. In het kort, ik zou mij zeer bedriegen , of, zoals de zaaken ftaan, zou een verbindtenis der Koningen tegen de volkverlichting het onfeilbaarst middel zijn, om de omftorting der troonen te bevorderen, en onoverzienbaare ellenden over de volken te brengen. Ik ben 'er daarom zo verre van »f, om den raad der groote Koningin te billijken, dat ik veel meer overtuigd ben, dat het beste, wat de Monarchen doen kunnen, ter bevestiging van hun aanzien, juist dat is, dat zij den onderdaanen het gebruik der krachten van hunnen geest volkomen vrij te laaten, en den omloop van alle foorten van kundigheden en voordbrengzelen van

's men-