Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ L Y S T |

* VAN ö

| B O E K E Nj {

£ Die aan de Eerstkomende Liefhebbers, voor daar nevuis ft

2 ftaande, zeer la/, ge pkyzen worden aangeprefenteert by

« lODEWYKvanES, *

2 Boekhandelaar in de Kalverftraat, tusfchen de Osjes-

2 fluis en Heiligeweg, te Amjterdam. ft

5 — — r %

» Naamlyst van Meer als Duizend Natuur-, Genees-, Heel-, *

* Ontleed-, Eerlos-, Kruid-, Plant en Scheikundige Boeken, & % met derzelver Pryzen; deeze Catalogus of Naamlyst ,

Z is in Alphabetifche order, en dus zeer gefchikt voor Liet- ft

ft hebbers der Natuurlyke Historie, gelyk ook voor Ge- <*

* nees en Heelkundige; en derzelver Leerlingen, om op »

* een gemaklt elyke en minkostbaare wys, de hun nog mankee- ^ 2 rende Boeken te kunnen bekomen. . ƒ o - 2 # 5 Albinus, (F. B.) Phyfiologie of Befchryving van 's Menfchen » ft Natuur, Middelb.1780.gr. 8vo. ... ƒ 1 - 16 * « Bass, (H.) Grondig Berigt van de Verbanden, verbeterd door * w

* H. Ulhoorn , en vermeerderd door F. Buchner , Amiterd. ^ JU 1793. met 20 plaaten. gr. 8vo. . ƒ 2 ' 16 ft 1 Schaarsciimidt, Ontleedkundige Tafelen, in gr 8 vo ft ft Eustachius (B.) Ontleedk. Plaaten, met de Holl. Verkl. door ft ft Profr. A. Bonn, 34 tot heden compleet, ƒ 10 - 4 *

* Bonn, (A.) Ontleed- en Heelkundig Onderzoek der Schouder «

* Ontwrishting, Amft. 1782 met pl. . ƒ ! - 10

t Gesscher, (D.v.) Beginzelen der Algemeene Oèffenende Heel- * L kunde, Amft. 1794 gr. 8vo. . ƒ 1 - 10 ft

ft Gesscher, (D. v.) Hedendaagfche Oèffenende Heelkunde, g

* Amft. 1786. met pl. 3 deelen met 't Register. f 18 -10 w

* Aphorisme, of kortbondige Spreuken van Hippocrates, be- # £ neffeus deszelfs Wet en Onderrichtingen, met een bekwaam ^ ft Register en Woordenboekje voorzien, nevens Aanmerkm- ft

* gen van N. Tulp en S. Blankaart. ƒ o - 12 * ft Palfyn (I.)Waare en zeer naauwkeurige Befchryving der Been- £

* dere van 's menfchen Lighaam, volltrekt noodzakelyk voor ^

* dc Genees- en HeelkonstJOeffenaars. met plaaten. ƒ 1 - io9 5> Plenck, KorteLeerftellingenderAlgem.Heelkunde./ 1 - 16 & Z Plenck, Over deVenus Ziekten en Geneeswyzen. ƒ 1 - 10 *

* Plenck Nieuwe en Gemakkelyke Manier om het Kwikzilver »

* aan Lyders door de Venus-Ziekten befmet te laten gebrui- £

* ke vvaarby gevogd is eene nieuwe onderftelhng over de & f werking, deezer Bergftof. Utr. 1792. gr- 8vo. ƒ o - 10 « I Plenck, Over de Huidziekten en Gebreken. ƒ o - 16 * % Plenck, Ontleedkunde, 2 deelen gr. 8vo. ƒ 2 - 10 * 5 Plenck, Over de Gezwellen, waarin dezelve onder hunne ge- v

* Aagten en foorten gebragt worden, Haarl. 1780. ƒ 1- 4 #

* Plenck, Over de Oog Ziekten, gr. 8vo. ƒ 1 * 10 ft Z Hussem, Over de Schouder Ontwrigting, met pl. ƒ o - 10 # « Hussem, OverdeRotkoonzen op de Oorlog Schepen ƒ t - 6 *

* Haaff, (G. ten) Voornaamfte Kwetfuuren, op Lands Oorlog- vr ® Scheepen voorkomende. . • f 0 " 11 «* ® Wyck, tj. v.) Proeve der RedelyKe Heelkonst. ƒ 2 - ia ^

Sluiten