Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

den, als men onder het gemeene volk enook hier en daar in den Burgerlyken ftand vindt. Deeze nu zullen wy kortheidshalve Staats-, of liever, hooghartige geltellen noemen. De bloozende wangen zyn by zulke lieden iets zeldzaams, en om zoo te fpreeken tégen de gezondheid; en ook als hier of daar een milddaadig flagadertje, eene natuurlyke purperkleur in de doorfchynende hairvaatjes der wangen ftort, moet er het kunstpenfeel de duurgekochte Cochenilje-poeder, om de Natuur (die immers zoo godlyk en zoo fraai fchildert) te trotfeeren, over ftryken.

Ik heb de eer, ééne zoo aartige Dame te kennen, die op aanraading van haare doorfleepene Kamenierller, het fap van drie Citroenen nuchteren gebruikt, om haare wangen te verbleeken; zy is ook eindelyk zooverr' gekoomen, dat haare lippen met eene affchuwelyke bleeke kleur geverwd zyn. De borften hebben by dit foort van geitellen een gansch ander beroep, dan by het gemeene volk: ze zyn niet verordend om den tederen Wigten, welke uit eenen vruchtbaaren echt fpruiten, het witte voedfterfap toetedienenj maar,om de greetige oogen van

wel-

Sluiten