Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

dringende vlucht gebroken. Dit is de reden » waarom hij in het eerst de vallende ziekte niet kreeg. Maar toen hij vervolgens drinken wilde; verwekte de verbeeldingskracht in hem de voorige ontfteltenis. Deeze was nu dies te fterker, naarmate dezelve door geene andere voorftelling wierd vermindert. Geen wonder, dat hij toen even zoo dikmaal van die ziekte wierd aangetast, als hij het drinkvat aan den mond bragt.

Eene aanzienlijke vrouw te Geneve wierd door een zeeker geval zoo zeer ontroert, dat zij in onmacht viel, en het gebruik der fpraak verloor. Zoo dikwerf dag èn uur, toen dit gebeurde, wederkeeren ; word zij nog fteeds van de fpraak berooft. Dit zoude nimmer gefchieden, indien de verbeeldingskracht den voojrgaanden hartstocht niet met dag en uur vereenigt had.

De aaneenfchakeling der denkbeelden is natuurlijk en noodzaakelijk, of toevallig en willekeurig. De indrukken, die wij bekomen, ftaan nooit alleen en op hun zeiven. Zij volgen eikanderen in geregelde orde, en ftaan in een verband, het welk de gronding van ons geheel caraócer word, zoo wel wat het verftand, als wat het hart betreft. Het gelukkig of ongelukkig paaren der beide fexen vermeerdert het genoegen of het verdriet van het leven niet meer, als dit paarea der denkbeelden. Door dezelven maakt een Croesus zich tot een Irus, een Irus tot een Croesus. Gaunt vertroost Bolingjbroke C 3 Ö

Sluiten