is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; behelzende de inleiding der beschryving van het landschap Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENTHE. 73

de Vyandelyke aanvallen, terwyl Rudolf Volkerts oudfte Broeder, door het onder' fcheppen van toevoer, omtrent Steenvoorc en elders,het Bisfchoppelyke leger alle mogelyke hindernisfen roebragt. Doch alles werd vrugteloos gemaakt door de grote overmagt des Bisfchops, en Floris vond zie welhaast genoodzaakt het Slot en zynen Styfzoon Volkert in handen des overwin, naars over te geven. De Bisfchop liet deze hierop op het flot ter Horst in bewaring brengen, en ftelde toen, in plaats van Floris, tot Slotvoogd van Coevorden en Landdrost van Drenthe aan Gyzelbert Postekyn, een Hollandsch Edelman, van welken getuigd wordt dat hy het land loflyk en met grote voorzigtigheid beftierde. Doch enige jaren later werd het gebied over Coevorden en Drenthe opgedragen aan Graaf Otte van Bentheim, die langen tyd naar deze waardigheid gedaan had, en zig terftond hierop naar Coevorden met der woon begaf, daar hy zig edyke jaren in dat be-

Yu 5 „handhaven «)• Ondertus-

lchen had Volkert, die na de verovering van Coevorden op het flot ter Horst in bewaring gebragt was, in die gevangenis eene Edele en Ryke Juffer, Dogter°van Albert de Leeuw, tot zynen wil weten te krygen; en, vervolgens met dezelve getrouwd zynde, was hy, op voorfpraak harer vrienden, in vryheid gefield, en woonde thans op zyn ouderlyk Erfgoed te Anzen; daar hy

de

(J) Vad. Hist, 3- D. bi. 317.

***** 5

HlSTO" RU.