Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 240 )

tn de moederliefde neemt meer en meer af. Lang hadden wy dezen nood in onze Volkplanting , en niemand wist ons hier van te ontheffen. Nu was het eens Synode. Een jong Man deed een voorflag, hoe men jonge kloeke Paarden kon aankweeken. Verfcheide Leden betoonden bier over hunne vreugde,en wilden , dat dezen voorflag daadelyk onderzogt en ter uitvoer zou gebragt worden; maar de Prefiderit febudde 't hoofd, en zeide: lieve Vrienden! het is wel zeer goed , dat wy den Paardenteelt zoeken te verbeteren, maar 't is veel noodiger, dat wy een middel zoeken , om de groote fmart te verminderen , welke onze lieve Vrouwen, by de fiilling hunner Kinderen, ondervinden.

Dit is wel waar , zeide een der Leden. Dan hoe zullen wy d.t veranderen?

Wy hebben reeds zeer veele elenden uit onze Volkplanting verdreeven, waarom zouden wy dan deze ook niet verdryven kunnen ï Laat ons toch nadenken ! Laat ons door de geheele Volkplanting bekend maaken, of niemand een middel weete, om de Vrouwen, vooral de jonge Vrouwen , het ftillen der Kinderen te verligten?

Het

Sluiten