is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geschaakt boerinnetje, of De deugdzaame Lucile.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. D» tyd {lilde allengskens de eerfte t en deeclt niet dan de andere aangroeien. De Graaf beminde zyne Echtgenoote na achtien voor hem ongenadige Jaaren , met dezelfde vuurigheid, als in de eerfte dagen. De tedere Félicou t bragt zich haare rampen niet te binnen, dan om 'er dea prys van in den perfoon van haaren Gemaal te beminnen. Hunne Vrienden verwonderden zich , van in deeze bedorvene eeuw eenen Man te zien, genoeg aan zyne eeden verknocht, om zonder hoop eene zoo hevige Liefde te bewaaren ; en eene Vrouw , moedig genoeg om haar fortuinen rust opteofferen, en te leevenin de hardfte fla erny, om haare misdaad te boeten , en de gramfcaap des Hemels te verzagten.

Nadat zy de laatfte plichten aan de gedachtenis van Mevrouw de Félicourt hadden afgelegt , was hunne eerfte zorg, om de naauwkeurigfte navorfchingen in de Godshuizen te doen ; maar geene aanwyzing noch eenig licht hebben ie, die hen hunne waarde Dochter konden doen kennen , waren alle hunne poogingen vruchteloos in die plaatfen. Dit ongeP 5 luk*