is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedenkundige lessen, voor jongelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95 )

hij gaat de wetten der beweeging na, ziet en voelt; hoe almngtig en goed de Schepper van 't Heelal moet weezen, hoe onbereikbaar in zijne natuur en verhevenheid. — Grillige voortellingen jaagen hem geen fchrik aan, en hij heeft medelijden met het niet verre ziende Gemeen , wanneer droomerijen deszelfs harfenen ontftellen.

Pfjchologie is de Geestkande of kennis der ziele. Welke weetenfehap kan wel voortreffelijker zijn voor 's Jongelings verftand, dan wanneer hij dé waarde zijner ziel , een adem der Godheid zelve zijnde, kent? hoe aangedaan moet het hart zijn voor zijnen Schepper, wanneer' hij zijne beftemming tot een hoogeren en gelukkigeren kring weet? Bewust van het oneindig onderfcheid tusfehen zijne ziel en de ziel van een Dier, het welk vergaat, berst hij in de luidfte lbffpraaken aan zijn' Schepper uit, welke hem verre boven alle fchepzelen heeft veredeld. Wat kan den Jongeling meer tegen ongeloof befchermen?

§. XXXVI.

Zedektinde.

De Zedekunde beftemt der menfchen zedelijke daaden, volgens de wetten der Wijsbegeerte. Het

Wee-