is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlyke raad aan myne dochter, in den smaak van Theophron: aan de huuwbaare jufferschap gewyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*24 CAMPE, VABERLYKE RAAS # * *

Genoeg van dit onderwerp!

Ik ga over tot een derde hoofddeugd, die het vrouwelyk ziels-karakterverfraaijenmoet. Dit is de Befckeidenkeid.

Laat ons vooreerst het denkbeeld, dat wy aan dit woord moeten hegten, behoor» lyk trachten te ontwikkelen en op te helderen.

Ieder mensch heeft zyne bepaalde waardy, zynen bepaalden graad van volmaaktheid, zyne bepaalde verdienfien. Daarvan gevoel en bewustheid te hebben , kan op zich-ztlven niet alleen niet ongeoorloofd weezen , maar zelfs verëischt het fomtyds de pligt, om dit zelf-gevoel aan te kweeken, vooral by zodanige menfchen, die door de flaaffche opvoeding, welke zygenooten, en door den ftaat der verdrukking, waarïn zy eenen geruimen tyd geleefd hebben, zeer geneegen zyn, zich en hunne eigene waardy uit het oog te verliezen, aan zich zeiven te wanhoopen, zich gelyk een worm door de trotschheid den voet op den nek te laaten zetten, en moed, kracht en yver tot ieder betooning van eigen vermogen,

tn